slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

Становище на ПК "Младост 91"

КАЗУСЪТ ПЛУВЕН БАСЕЙН „МЛАДОСТ" – ПЛОВДИВ

Плувен басейн „Младост” – Пловдив, се ползва и стопанисва на годно правно основание от ЖПК „Младост” – Пловдив, по силата на договор между Община Пловдив и плувния клуб. Едно от задълженията на клуба е да заплаща консумативните разходи за ел. енергия, топлоенергия и вода. В плувния басейн водят подготовка състезатели на клуба, които същевременно са ученици на СУ "В. Левски" – Пловдив и като такива водят учебни часове по плуване в басейна, съгласно утвърдения им от МОНТ учебен план. В тази връзка е постигната договореност между клуба и спортното училище, консумативните разходи да се поемат от училището, срещу правото му да ползва над 80% от работния график на плувния басейн за провеждане на задължителните за училището учебни часове по плуване. Именно за това всички партиди към EVN и ВиК се водят на името на спортното училище. Постигнатата договореност датира от началото на деветдесетте години и се основава на разбирането, че както плувният клуб, така и спортното училище се явява наемател на спортното съоръжение и като такъв училището се е ангажирало да заплаща част от наемната цена на договора, сключен между общината и клуба, а именно: заплащане изцяло консумативните разходи за ел. енергия, топлоенергия и вода. Такова е и тълкувателното становище на ПОС, изразено в Определение No 763/13-08.2010 г. по повод същия казус, касаещ спортен обект „Стара гребна база"- Пловдив, във връзка с отказа на директора на училището Жилков да заплаща разходите за ел. енергия. Към днешна дата спортното училище е натрупало задължение към EVN в размер на над 600 000лв. с тенденция да се увеличава. ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ ДО НАТРУПВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЕVN И ВиК.

Като първа причина следва да се посочи умишленото забавяне и неплащане от страна на училището на договорените и предоговорени суми към енергодоставчиците. Парадоксалното в случая е, че не липсата на финансови средства е причината за отказа за плащане на задълженията. В подкрепа на това твърдение, следва да се посочи фактът, че спортните училища в страната формират приходната си част на бюджета основно на база утвърден единен държавен стандарт за брой ученици. Съгласно същия, спортното училище в Пловдив получава за един ученик с 1200 лв. в повече в сравнение с другите средни училища в страната. Тези средства са предназначени основно за заплащане на наемната цена на наети от училището спортни обекти или за заплащане на консумативи и издръжка на собствени спортни зали и спортни обекти, в които учениците на училището водят учебни часове по спортна подготовка. Предвид факта, че в СУ „В. Левски” – Пловдив през учебната 2011 - 2012 г. се обучават 620 ученикът е видно, че бюджетът на училището за издръжка и заплащане на консумативните разходи на спортните обекти, ползвани от училището възлиза на 744 000 лв. От направената справка в счетоводството на училището е видно, че разходите за покриване на консумативите на ползваните от училището спортни обекти, възлизат средно годишно около 400 000 лв. Очевидно е, че осигурените от държавата средства за обезпечаване на учебния процес по спортна подготовка са предостатъчни и не би следвало спортното училище да има задължения към енергодоставчиците. Факт е обаче, че задълженията съществуват, от което се налага логично изводът, че средствата се пренасочват за покриване на разходи по други „по-важни за училището дейности", а именно: необосновано завишаване на ФРЗ, разкриване на нови и ненужни за училището щатни бройки, закупуване на хранителни продукти за стола на училището на цени двойно по-високи от пазарните, закупуване на строителни материали и ВиК части на завишени цени; организиране на семинари на хижа „Здравец" за цена 134 лв. за човек на ден; закупуване на хранителни продукти с бюджетни средства за хранене на външни за училището лица и групи; раздаване на парични бонуси по повод различни празници и много други. По повод тези и други управленски решения на директора Жилков, е образувана в РП — Пловдив преписка под No. 17440/2010 г. Тук е мястото да се отбележи, че съгласно разпоредбите на закона за бюджета на Р. България, натрупването на задължения и прехвърлянето им за следващата финансова година представлява нарушение и е основание за уволнение на директора, управляващ бюджетен кредит по делегиран от държавата бюджет.

Втора, но основна причина за натрупаните задължения, се явява липсата на контрол от страна на финансиращия орган. Община Пловдив, в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетен кредит, е длъжна да осъществява контрол, както по законосъобразността, така и по целесъобразността на разходваните от директора на училището бюджетни средства. Съгласно разпределението на длъжностите в Община Пловдив, пряко за дейността на СУ "В. Левски" – Пловдив, отговаря зам. Кмета по спорта г-н Титюков. Прави впечатление, че през последните четири години г-н Титюков не е назначил нито една проверка, не е отразил нито една констатация и не е издал нито- един административен акт, касаещ дейността на СУ "В. Левски" – Пловдив. Това той не е направил и въпреки отпревеното и писмено внесено в Общински съвет – Пловдив Питане от г-жа Даниела Желязкова с BX.NO 09-обс- 155/31.03.2009 г., относно „Незаконосъобразни и нецелесъобразни дейсвия на Директора на СУ „В. Левски” – Пловдив, г-н Жилков. Г-н Титюков дори не е счел за нужно да отговори на г-жа Желязкова в качеството и на общински съветник и три години по-късно не е проверил достоверността на цитираните от нея факти и документи, уличаващи директора на СУ „В. Левски" – Пловдив, г-н Жилков, в източване бюджета на училището и в корупционни практики. Г-н Титюков, умишлено или не, се е доверил на твърденията на г-н Жилков, че определеният му делегиран бюджет е недостатъчен и че СУ В. Левски"- Пловдив е пред „фалит". Без дори да се замисли върху смисъла на термина „фалит", г-н Титюков услужливо е превел през 2010 г. сумата от 306 000 лв. на СУ В. Левски"- Пловдив, като дофинансиране над определения на училището делегиран от държавата бюджет. Средствата са взети от бюджета на Община Пловдив, предназначени за подпомагане дейността на пловдивските спортни клубове, като по този начин е ощетил клубовете и като цяло Община Пловдив със сумата от 306 000 лв. Тази практика продължава и към днешна дата, въпреки решението на Обс.- Пловдив, с което се дава съгласие управлението на СУ "В. Левски" – Пловдив да премине в правомощие на МФВС.

Всъщност, този вид практики за ощетяване бюджета на община Пловдив съвсем не са непознати на г-н Титюков. В подкрепа на това твърдение, следва да се отбележи следният факт: Във връзка с провеждането на ЕП- 2011г. и СП- 2012 г. по гребане на гребен канал- Пловдив, Община Пловдив се е ангажирала да извърши всички необходими ремонти по инфраструктурата и спортните съоръжения на гребния канал, при това безвъзмездно. В нарушение разпоредбите на ЗОБ, ремонтните работи бяха извършени некачествено и извън определените срокове, в резултат, на което чуждестранните спортисти ползваха спортните съоръжения по време на проведеното през 2011 г. ЕП по гребане, без подписан акт обр. No 16. Средствата, които Община Пловдив вложи в изпълнение на поетите ангажименти към FISA, възлизат на 1 700 000 лв. Срещу тази сума, Община Пловдив ще получи дивидент, клонящ към нула лева. Не така стоят нещата със самоназнчилия се Организационен комитет за организиране и провеждане на първенствата. Съгласно подписаните договорености между БФГ – София, Община Пловдив и ОК, всички приходи от първенствата постъпват по сметката на ОК, а всички разходи са за сметка на Община Пловдив и БФГ. При положителен финансов резултат БФГ ще получи 50 000 лв. и то едва през 2013 г., а Община Пловдив- слава. Очакваните приходи от провеждане на първенствата възлизат на над 8 000 000 лв. За всеки здравомислещ човек е ясно, че такава сделка не може да съществува! Обаче такава сделка съществува, а логичното обяснение на сключването и се казва г-н Титюков! От направената справка в Агенцията по вписванията се установи, че ОК е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел в състав от четири души, като единият от членовете е вписан с имената Георги Титюков. Или простичко казано, разходите са за Община Пловдив в размер на 1 700 000 лв. и за БФГ в размер на 750 000 лв., а приходите в размер на над 8 000 000лв ще се разпределят между четирима „бизнесмени", единият от които е зам. Кмета по спорта на Община Пловдив- г-н Титюков. Прави впечатление и още един факт: Председател на ОК е г-н Иван Попов с постоянен адрес, гр. Пловдив, ул. Георги Трингов-9. ОК е регистриран с адрес на управление, гр. Пловдив, ул. Георги Трингов-9. Фирма „Тракия-спорт” – АД с управител Николай Бухалов, която беше определена с решение на Общински съвет-Пловдив за концесионер на спортен обект „Стара гребна база", също е с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Георги Трингов-9. Предвид прдмета на концесията, а именно: строителство на спортен обект „Стара гребна база" и факта, че там щеше да се изграждат спортни съоръжения, които вече съществуват, идва да подскаже, че беше направен опит за заличаване следите на постъпилите в ОК парични средства, чрез закупуване на акции от „Тракия-спорт” – АД. Този добре замислен от г-н Титюков план беше осуетен от ВАС, който със свое решение No 12291/03.10.2011 г. отмени като незаконосъобразно решение No 122, взето с протокол No. 11/14.04.2011 г. на Общински съвет- Пловдив за откриване на процедура за предоставяне на концесия на спортен обект „Стара гребна база". Очевидно, за да изпълни поетите ангажименти към партньорите си от ОК на г-н Титюков му е необходим друг спортен обект, който да концесионира в полза на свой приятел. Не е тайна, че добър приятел на г-н Титюков и негов спомоществовател по време на предизборната кампания е г-н Борислав Николов- наемател на открития плувен басейн „Младост". Знае се също, че същият дължи на ЖПК „Младост" суми в размер на 20 000 лв.за които клубът си е потърсил правата по съдебен ред. Известни са и публичните закани на г-н Николов, че ще вземе целия плувен комплекс и ще изгони клуба на улицата. Логично, веднага след изборите се лансира идеята в медиите за концесиониране на плувен басейн „Младост", което ще намери отражение в прекратяване на договора между ЖПК „Младост" и Община Пловдив, каквото предложение за решение ще бъде внесено в извънреден порядък на предстоящата сесия на 29.03.2012 г на Обс.по настяване на г-н Титюков. Вероятно след прекратяване на договора плувният басейн ще бъде запечатан на основание чл. 65 от ЗОС, каквато беше практиката на спортен обект „Стара гребна база”, което ще вкара клуба в нескончаеми съдебни саги. Времето ще лети, а с него и съществъването на най-успешния плувен клуб в страната за всички времена.

Предвид гореизложеното, следва да се направи следният извод: Казусът „Плувен басейн „Младост"е идентичен с казуса спортен обект „Стара гребна база" и създаден изкуствено с цел източване на бюджета на СУ "В. Левски", Община Пловдив и ОК за провеждане на ЕП-2011 г. и СП-2012 г. Той обслужва единствено корпоративни интереси на лица от приятелския кръг „Титюков- Жилков". Казусът „Плувен басейн „Младост" има висока цена и тя ще бъде платена от пловдивския спорт.

Източник:  ПК "Младост 91"

БФПС

Българска федерация по плувни спортове

БЧК

Български червен кръст

Реклама

Вашата реклама

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer